oficiální webová stránka Atomyk Piktures, nezávislá filmová společnost

Skocit na obsah
Co znamená zkratka AP?   Asi Patnáct
-

Podmínky užívání webových stránek

Obecná ustanovení

Provozovatelem internetových stránek www.atomyk.net je Atomyk Piktures, o.s., se sídlem České Budějovice, Štítného 65/20, IČ 27000303 (dále jen Provozovatel), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto stránkám.

Provozovateli svědčí veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich designu, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na serveru www.atomyk.net, adresách s touto doménou souvisejících a na dalších internetových serverech, kam tento obsah dodává www.atomyk.net, je majetkem společnosti Atomyk Piktures - nezisková filmová společnost, o.s. či držitele licence na tento obsah, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto internetových stránkách.

Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek www.atomyk.net (dále jen Podmínky). Internetové stránky www.atomyk.net jsou bezplatně veřejně přístupné a jejich užívání se řídí těmito Podmínkami.

Způsob používání

Uživatel se zavazuje, že při používání stránek www.atomyk.net se bude řídit předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy a těmito Pravidly a nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno Provozovatele ani ostatní uživatele. Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

  • zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu internetových stránek, www.atomyk.net nebo je jinak zneužívat,
  • zasahovat do používání těchto stránek ze strany jiných uživatelů,
  • využívat stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv,
  • zasílat na tyto stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy,
  • vytvářet falešné zprávy (fake) za účelem falšování identity odesílatele či se pokoušet proniknout na účet jiných uživatelů,
  • pokoušet se získat přístup k těm částem stránek www.atomyk.net které jsou vyloučeny z používání veřejnosti,
  • šířit na těchto internetových stránkách zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky.

Autorská práva a šíření obsahu serveru www.atomyk.net

Obsah serveru www.atomyk.net a jednotlivé nástroje, jež tvoří součást serveru www.atomyk.net, nesmí třetí strana bez předchozí písemné dohody využívat pro svou výdělečnou činnost či je nabízet svým klientům jako své vlastní. Dále je zakázáno zpracovávat, upravovat a zasahovat do obsahu serveru www.atomyk.net.

Tento obsah může být zobrazován, reformátován a tištěn pouze pro osobní nekomerční potřebu a uživatel souhlasí s tím, že tento obsah nebude dále šířit, reprodukovat, rozesílat, jinak distribuovat, prodávat, publikovat, vysílat či jinak poskytovat dalším osobám bez předchozího písemného (e-mailového) svolení.

Z pravidla uvedeného v předchozím odstavci je stanovena jedna výjimka: uživatel je oprávněn občas a nepravidelně rozšířit malou část obsahu serveru www.atomyk.net (typicky jeden článek či jeho část, případně graf či tabulku) pro nekomerční účely a zdarma je distribuovat neelektronickou formou omezenému okruhu uživatelů. Podmínkou v tomto případě je, že na šířeném materiálu bude uveden zdroj zprávy, jeho součástí bude formulace "Šířeno se svolením serveru www.atomyk.net“a budou zachována veškerá označení autorských i dalších práv způsobem, jaký je použit na serveru www.atomyk.net.

Jakýkoliv materiál ze serveru www.atomyk.net nesmí být bez předchozího písemného (e-mailového) svolení rozšiřován či umisťován do elektronických bulletinů, diskusních skupin nebo mail listů.

Provozovatel si vyhrazuje právo využít názory uživatelů, veřejně uvedené u článků, profilů produktů a na jiných veřejně přístupných místech serveru také v redakčních textech či je kopírovat na jiná vhodná místa serveru.

Omezení odpovědnosti Provozovatele

Obsah internetových stránek www.atomyk.net má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto Pravidel, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedené jinak.

Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním internetových stránek www.atomyk.net.

Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránek www.atomyk.net.

Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah www stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím stránek www.atomyk.net.

Ochrana osobních údajů

Přístup na stránky www.atomyk.net nebo některé služby poskytované provozovatelem na těchto internetových stránkách mohou být úplně či částečně podmíněny poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů.

Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou tyto údaje získávány a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě subjektu těchto údajů. Provozovatel dále využívá tyto údaje pro svou vnitřní potřebu, zejména pro provádění analýz a vyhodnocování možných rizik, sledování kvality služeb a spokojenosti klientů.

Uživatel s výše uvedeným postupem provozovatele souhlasí.

Osobní údaje jsou Provozovatelem zabezpečeny dle moderních webových standardů, které zajišťují maximální možnou ochranu zpracovávání údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před možným zneužitím.

Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky je oprávněn Provozovatel kdykoliv změnit.

Podmínky užívání stránek jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Podmínky byly zveřejněny dne 1. 1. 2005.

Tento dokument, upravující podmínky používání serveru www.atomyk.net, byl naposled aktualizován 19.10 2008.